Vestibulum id urna

اصول ما

1 پس از خواست خدا اراده ما مفهوم پیدا می کند، با نیت پاک و گفتار و کردار شایسته خداوند حامی وهادی ما باقی خواهد ماند.
2 منافع دنیوی و اُخروی ما با ترویج و پایبندی به ارزش های دینی، تذهیب نفس و پرهیز از اسراف تأمین می گردد.
3 منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه شرکت است پس آنان در تمامی منافع مادی و معنوی شرکت سهیم اند.
4 ما با فروتنی و احترام به افراد، در ضمن رعایت سلسله مراتب سازمانی، قدردان زحمات هم خواهیم بود. 
Vestibulum id urna

ویژگی های ما

1 وفای به عهد، حسن خلق، صبر و از خود گذشتگی، صداقت و اعتماد متقابل
2 تلقی از ارائه خدمت به مشتریان به فرصت انجام دادن یک کار نیک
3 رازداری و خودداری از افشای اسناد و اطلاعات شرکت و مشتریان
4 مسئولیت پذیری، وفاداری به سازمان و ارجحیت منافع سازمانی بر منافع شخصی 
5 تصمیم گیری بر اساس مستندات و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای
Vestibulum id urna

راهبرد های ما

1  ما به بالا بردن سطح ایمنی و بهداشت جامعه و ترویج فرهنگ صیانت از محیط زیست افتخار می کنیم.
2  ما برای رسیدن به اهداف شرکت ثابت قدمیم.
3  موفقیت و شادابی ما در گرو ارتقاء مستمر کیفیت زندگی و محیط کار ات.
4  هرگز کیفیت را فدای سودآوری و کمیت نمی کنیم. 
5  به بالا بردن سطح دانش مشتریان و خرید و فروش عادلانه و منصفانه پایبندیم.
6 ارتباط خود را با نخبگان ، مراکز علمی- پژوهشی و شرکت های دانش بنیان حفظ خواهیم کرد.
7 به اصول سه گانه مدیریت کیفیت، شامل بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و رضایت مشتریان معتقدیم .
8 رشد و توسعه پایدار را با تقویت خود باوری، نوآوری و خلاقیت تضمین خواهیم نمود.
9 ایجاد فرصت های برابر در یک محیط رقابتی سالم و شایسته سالار امکان پذیر است.
10 می آموزیم و یاد می دهیم تا سازمان ما یاد گیرنده باقی بماند.