اجرای محوطه سازی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  

Fusce pellentesque commodo


کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 آدرس: کرمانشاه، انتهای شهرک ژاندارمری

 توضیحات فنی :

  • اجرای دیوار چینی مالون
  • ایجاد فضای سبز در اطراف دانشکده فنی
  • اجرای آسفالت پارکینگ و خیابان داخل دانشگاه
  • اجرای سنگ فرش کف پیاده رو با استفاده از تله سنگ